مشرق چُپُقِ طلایی خود را

برداشت به لب گذاشت، روشن کرد

زرین دودی گرفت عالم

...آفاق ردای روز بر تن کرد

 

+فک کنم قشنگ ترین تعریفیه که از صبح می شنوم...

++عکس بدون هیچ فیلتر و ادیتیه. آسمون حقیقتا همین شکلیه. بومی که ماهر ترین نقاش جهان، طبیعی ترین و زیباترین رنگ ها رو روش پاشیده... ٭_٭

#فضیلت_دوست_داشتنی