در پزشکی دردی وجود دارد به اسم درد فانتوم؛ بهش درد خیالی هم می‌گویند، اما خیالی نیست، واقعا درد می‌کند. ⁣⁣
بیمار واقعا درد می‌کشد، ولی از جایی که دیگر نیست.⁣⁣
دستی درد می‌کند که قطع شده، انگشتی درد می‌کند که جایش بین تمام انگشتانش خالیست، آدمی که یادش هست اما خودش نه... ⁣⁣
انگار نگاه می‌کند به جای خالی چیزی و درد می‌کشد، از نبودنش، از نداشتنش. از اینکه تنها خاطره‌ای برایش مانده و دردی که کسی نمی‌فهمد،⁣⁣
جای خالی‌ای که کسی نمی‌بیند چون به گمانشان این‌ها همه دردی است خیالی...⁣⁣
⁣⁣
▪︎فاطمه محمدلو